Kjøpsvilkår

Disse kjøpsvilkårene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra mariacarlsson.no/shop til forbrukere. Kjøpsvilkårene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Kjøpsvilkårene og annen informasjon på akademika.no er tilgjengelig på norsk og engelsk (velg språk til høyre i toppen av siden). Er du under 18 år se egne vilkår, lenger nede. Vi leverer kun til adresser i Norge inkludert Svalbard.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven,  angrerettloven,  markedsføringsloven,  personopplysningsloven,  e-handelsloven og  kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse kjøpsvilkårene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS).

Definisjon av parter

Selger er:

Maria Carlsson AS

Dronningens gate 23       

1809 Askim

Org nr: 933379744 

kundeservice: [email protected]

telefon: 45086690,

og heretter kalt vi eller oss.

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, heretter benevnt som du, deg, din eller ditt.

Under 18 år?

For å kjøpe bøker på kreditt (Faktura) hos mariacarlsson.no/shop må du være over 18 år. Er du ikke det, må du få en av dine foresatte til å bestille for deg, eller de bestiller sammen med deg. Fakturaen skal uansett være i en av dine foresattes navn.  Har du spørsmål rundt dette, kan du eller en foresatt ta kontakt med oss. Se kontakt oss. Hvis ordren betales med Visa/MasterCard eller Vipps, kan faktura- og leveringsadresse være i ditt navn. Husk at mange lærebøker finnes både på bokmål og nynorsk. Vær derfor oppmerksom på at du velger riktig språk før du sender bestillingen.

Kort om SSL/TLS og kryptering

SSL (Secure Socket layer) er en protokoll for sikker overføring av data på nettet. SSL krypterer alle data som sendes mellom nettleseren og webserveren. Digitale nøkler sørger for at overføringen i sin helhet kommer ulest frem til mottakeren. Du kan se at det er en sikker server ved at det i adressefeltet i nettleseren står https:// i stedet for http://Les mer på Wikipedia.

Digitale varer (E-bøker, nedlastbare eller tilgang online, og digitale lisenser/nøkler/serienummer)

Det er ikke angrerett eller noen form for returrett på digitale varer som e-bøker, digital ressurs eller digitale lisenser. Med unntak av direkte feil på varen eller tilbakekalling, da erstattes varen av feilfri versjon eller at pengene refunderes.

Bruk av cookies

Mariacarlsson.no benytter som de fleste andre nettsteder såkalte «cookies» for å gjenkjenne deg som kunde, og for å gi deg tilgang til tjenester og funksjonalitet hvor nettopp dette er nødvendig. Denne informasjonskapselen kan enten lagres midlertidig, slik at den forsvinner når du forlater akademika.no, eller den kan lagres mer permanent med en fremtidig utløpsdato. Les mer om bruk av cookies her.

Konfliktløsning (ved privatkjøp)

Klager rettes til oss innen rimelig tid se Angrerett og retur. Vi vil strekke oss så langt det er mulig for å løse tvister i minnelighet. Skulle du ikke være fornøyd med vårt forslag kan du som kjøper kontakte Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23  400  500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Ved eventuell tvist i Forbrukerklagerådet, følger vi rådets avgjørelser.

Betalingsmåter – utsjekk

* Vipps

Vi tilbyr «Vipps betaling på nett» gjennom vår utsjekk. Dette er en enkel betalingsmåte der du kun trenger din mobil for å betale for din ordre.

NB! Paypal/Shopify har ikke noe med denne betalingsmåten å gjøre. All kontakt om denne betalingsmåten rettes til oss eller Vipps direkte.

 • Når du sender inn din bestilling vil det reserveres et beløp tilsvarende ordrebeløpet.
 • Etter at vi har sendt ut varene vil vi trekke beløpet fra reservasjonen.
 • Blir ordren sendt i flere pakker vil vi fortløpende kun trekke beløp fra reservasjonen tilsvarende det vi sender ut.
 • Ordrer som sendes direkte fra England vil ikke bli trukket før de har ankommet Posten i Norge.
 • Skulle du kansellere ordren eller at vi ikke klarer å levere det du har bestilt, bortfaller reservasjonen i løpet av ca en ukes tid. Kontakt oss om du har behov for at vi fjerner reservasjonen med en gang.
 • Hvis ordren av en eller annen grunn feiler og du ikke får tildelt et ordrenummer Kontakt oss og vi vil hjelpe deg så raskt vi kan. Om du ikke tar kontakt så bortfaller reservasjonen iløpet av noen dager.
 • Vipps tilbys kun til de som har gjort en avtale med Vipps om dette og som har et norsk mobiltelefonnummer.

* Shopify

Betalingsmåter vi tilbyr gjennom Shopify:

Kortbetaling

Du kan betale med Visa og Mastercard/Eurocard på mariacarlsson.no/shop.

Din korttransaksjon sendes kryptert gjennom Shopify/Paypal, som er vår hovedleverandør av kortbetalingsløsning.

Dette gjør at du trygt kan betale uten å være redd for at din kortinformasjon skal komme på avveie. Ved betaling med kort angis kortnummer, kortets gyldighetstid, CVC-kode samt for visse kort også 3D Secure-kode.

Kortnummer lagres ikke av mariacarlsson.no/shop etter gjennomført transaksjon. Det totale beløpet for din bestilling belastes direkte på din konto. Om vi er utsolgt for en eller flere varer vil beløpet bli refundert.

NB! Kortet trekkes idet du fullfører kjøpet. Og krediteres om ikke alt sendes i etterkant. Om varen ikke er levert innen 6 måneder så krediteres uansett resterende beløp. Du vil få ordinær faktura fra oss i etterkant av at varen blir levert.

Kortbetalinger som feiler

Følgende kan være årsak om du ikke får betalt med kort i nettbutikken:

Du har ikke fullført signering med 3-D Secure.

Dette kan skyldes:

 • Manglende kommunikasjon med din banks server
 • Det er tastet inn feil cvc eller utløpsdato
 • Restriksjoner på kortet for bruk i Norge (Gjelder mest utenlandske kunder) Åpnes opp i nettbanken.
   

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.